Hendrik Willem Heuvel

Hendrik-Willem-Heuvel.jpgHendrik Willem Heuvel worden in 1864 geboren op boerderieje ‘Blauwhand’ in Laorne. Hee hef eerst as knech ewarkt op de boerderieje van zien va, later was hee onderwiezer in Laorne bie meester Postel. In 1890 worden hee hoofd van de schole in Gelster. Vanaf 1901 was hee schoolhoofd in Borklo, eerst van de Hofschole, later van de boerenschole (landbouwschole), de latere H.W. Heuvelschool. Vanaf 1892 tot an zienen dood in1926 gaf hee ok landbouwcursussen.
Wieter was hee heel betrokken bie het kerkelijk wark en de drankbestrieding. Hee was slim belaezen en had belangstelling op allerlei gebied.

In zien laeven hef meister Heuvel heel wat eschrevvene. Ovver de geschiedenis van den Achterhook, zo as in ‘Oud Gelselaar’ en ‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’. Ok schref hee beukskes veur de legere schole: ‘Kinderen op ’t land’ en ‘De wijde, wijde Wereld’. Mor het bekendste is hee eworden met ‘Volksgeloof en Volksleven’ en ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’. Dee geldt ok no nog as standaardwark. Wieters hef hee studies ovver Willem Sluyter, Jan Luiken en Hans Christiaan Andersen eschrevvene en veur toeristen gidsen ovver den Achterhook, Twente en deVeluwe. Nao zienen dood hef zienen vriend Hendrik Odink ne bundel met nao elaoten wark uut egovven, ‘Uit de Achterhoek, schetsen van land en volk’. In 1973 hef zien dochter D. Onstenk-Heuvel in ‘Nagelaten werk’ nog een antal artikelen van eur vader biejnene ebracht.
Daornaost hebt der nog völle artikelen van Heuvel in kranten en tiedschriften estaone. Het archief van meister Heuvel bevundt zich in het Streekarchief te Doetinchem.

Hendrik Willem Heuvel werd in 1864 geboren op de boerderij ‘Blauwhand’ in Laren. Hij heeft eerst als knecht gewerkt op de boerderij van zijn vader, later was hij onderwijzer bij meester Postel in Laren. In 1890 werd hij hoofd van de school in Gelselaar. Vanaf 1901 was hij schoolhoofd in Borculo, eerst van de Hofschool, later van de landbouwschool, de latere H.W. Heuvelschool. Vanaf 1892 tot aan zijn dood in 1926 gaf hij ook landbouwcursussen.
Verder was hij zeer betrokken bij het kerkelijk werk en bij de drankbestrijding. Hij was zeer belezen en had belangstelling op allerlei gebied.
In zijn leven heeft meester Heuvel heel wat geschreven. Over de geschiedenis van de Achterhoek, zoals in ‘Oud Gelselaar’ en ‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’. Ook schreef hij boekjes voor de lagere school: ‘Kinderen op ’t land’ en ‘De wijde, wijde Wereld’. Maar het meest bekend is hij geworden met ‘Volksgeloof en Volksleven’ en ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’. Die gelden ook nu nog als standaardwerk. Verder schreef hij studies over Willem Sluyter, Jan Luiken en Hans Christiaan Andersen en voor toeristen gidsen over de Achterhoek, Twente en de Veluwe.
Na zijn dood heeft zijn vriend Hendrik Odink een bundel met nagelaten werk uitgegeven, ‘Uit de Achterhoek, schetsen van land en volk’. In 1973 heeft zijn dochter D. Onstenk-Heuvel in ‘Nagelaten werk’ nog een aantal artikelen van haar vader bijeengebracht.
Daarnaast hebben er nog veel artikelen van Heuvel in kranten en tijdschriften gestaan.

Het archief van meester Heuvel bevindt zich in het Streekarchief te Doetinchem.

Hendrik Willem Heuvel wurde 1864 auf dem Bauernhof ‘Blauwhand’ in Laren geboren. Zuerst hat er als Knecht auf dem Hof seines Vaters gearbeitet, später kam er als Lehrer in die Volksschule von Schulleiter Postel in Laren. Im Jahre 1890 wurde er Schulleiter in Gelselaar. Ab 1901 war er Schulleiter in Borculo, zuerst der Hofschule, später der Landwirtschaftsschule, der späteren H.W. Heuvelschule. Ab 1892 bis zu seinem Tod im Jahre 1926 machte er auch Landwirtschaftskurse.
Weiter war er sehr an der kirchlichen Arbeit und an der Alkoholbekämpfung beteiligt. Er war sehr belesen und hatte großes Interesse auf allerhand Fachgebieten.
In seinem Leben hat ‘meester Heuvel’ (sein Ehrenname) sehr viel geschrieben. Über die Geschichte des Achterhoek, wie in ‘Oud-Gelselaar’ und ‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’. Auch schrieb er Bücher für die Volksschule: ‘Kinderen op ’t land’ en ‘De wijde, wijde Wereld’. Doch am meisten bekannt wurde er mit ‘Volksgeloof en Volksleven’ und ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’. Die gelten noch heute als Standardwerk.
Weiter schrieb er Studien über Willem Sluyter, Jan Luiken en Hans Christiaan Andersen und für Touristen Führer über Achterhoek, Twente und Veluwe. Nach seinem Tod hat sein Freund Hendrik Odink ein Band mit nachgelassenem Werk herausgegeben, ‘Uit de Achterhoek, schetsen van land en volk’. Im Jahre 1973 hat seine Tochter D. Onstenk-Heuvel in ‘Nagelaten Werk’ noch eine Anzahl Artikel ihres Vaters zusammengebracht.
Außerdem haben noch viele Artikel von Heuvel in Zeitungen und Zeitschriften gestanden.

Das Archiv von ‘meester Heuvel’ befindet sich im Regionalarchiv in Doetinchem.

Klik hier veur een veraal van Hendrik Willem